OBCHODNÍ ZÁSADY iChange z.s.

Společnosti iChange z.s. udělujete dobrovolně souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů Zákona 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. 

Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat. 

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností iChange z.s. 

Máte právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po Správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

I. Pro potřeby těchto Obchodních Zásad se rozumí: 

Provozovatelem iChange z.s.., IČ: 06718736 se sídlem Liberec I-Staré Město, Vzdušná 60/5, PSČ 46001, Česká republika, e-mail: info@ichange.tech 

Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, identifikační číslo fyzické osoby a daňové identifikační číslo. 

1. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

2. Provozovatel je zapsaným spolkem zajišťujícím vzdělávání a poradenství a za tímto účelem provozuje informační web www.ichange.tech jehož součástí jsou i ostatní záložky s formuláři. 

3. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje: 
• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož  i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; 
• za účelem/účely uvedenými níže v odst. II. 
Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely: 

marketingové a obchodní nabídky služeb Správce; 
Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. 

plnění smlouvy a poskytování služeb; 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 

vedení evidence účastníků; 
právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 GDPR: V případě zákazníků jde o zpracování nezbytných kontaktních údajů pro účely sjednání a její plnění; dále pro účely, kdy jsou zákazníkem vysíláni zaměstnanci, kteří jsou následně proškoleni, jsou pro účely identifikace a vyhotovení certifikátu o úspěšném absolvování příslušného kurzu zpracovávány po dobu nezbytnou a na základě zásady minimalizace údajů zpracovány osobní údaje účastníka kurzu. 

splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační); 
-daňový doklad bude uchován 5-10 let dle druhu od ukončení smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem 

-plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a službách a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 3 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží nebo službu. 

oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele: 

účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží nebo službu a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden. 

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. 

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy 
• Zákon o ochraně osobních údajů č. 110/2019Sb., 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) 
• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy 

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu www.ichange.tech (dále jen „Účastník“), se vztahuje Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. 
2. Účastník bere na vědomí, že v případě zaškrnutí check-box /není povinné/ a odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem. 
3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. 
5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 60 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají. 
6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem. 
7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail – budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Účastníka dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 36 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Účastníkem odvolán. 
8. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. 
9. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 
10. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám. 
11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 
12. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google Drive. 
Provozovatel využívá služby Cloud computing, jejichž provoz je v souladu s Evropskými Standardy ochrany osobních údajů – https://www.dropbox.com/security/GDPR. 

III. Práva Účastníka související se zpracováváním 

Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese info@ichange.tech 
Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

1. Účastník má dále právo: 
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům; 
• na opravu poskytnutých Osobních údajů; 
• na výmaz poskytnutých Osobních údajů; 
• na omezení zpracování Osobních údajů; 
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav 
4. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. 
6. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 
7. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 
8. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.” 

Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.